Pravidelné činnosti

MODUL: PRAVIDELNÉ ČINNOSTI


Aplikace je určena pro evidenci informací o provozovaných serverech a aplikacích na nich. Tyto informace slouží jako podklad pro tvorbu záznamů o pravidelných činnostech. Pravidelné činnosti jsou aktivity, pro které se definuje periodické opakování. Může jít například o pravidelnou kontrolu či provádění záloh, ověřování funkčnosti různých systémů atp. Tyto a mnoho dalších činností je možno do aplikace nadefinovat. Aplikace sama se pak stará o pravidelné upozorňování odpovědných osob a jejich zástupců podle definovaného periodického schématu.

Ukázku práce s databází naleznete zde.

Mezi specifické vlastnosti je možno zařadit:

    • nastavení periodicity opakování činností (denně, týdně, měsíčně)
    • zohledňování víkendů, svátků s možností vlastní definice volných dnů
    • třístupňové upozorňování na zvolené osoby s časovým posunem
    • řízení přístupových práv k dokumentům

Evidence Hardware/Software
Aplikace poskytuje možnost vytváření evidenčních karet serverů a serverových aplikací. Ty obsahují popis serveru či apliakce, informace o konfiguraci atp. Ke každému záznamu je možno vytvořit související dokumenty. Ty se nejčastěji používají k zápisu informací o změnách v konfiguracích, o upgradech a jiných informací. U každé serverové/aplikační karty je tak zachycena celá její historie včetně dat, jmen odpovědných osob a mnoha jiných informací.

Periodické činnosti
Periodické činnosti slouží k evidenci opakujících se činností, na které je potřeba odpovědné osoby upozorňovat a u kterých chceme sledovat jejich plnění. Systém automaticky generuje dokumenty dle nastavené periody (denně, týdně, měsíčně, ročně) s tím, že jsou dle potřeby přeskakovány víkendy a svátky.

Celkově systém poskytuje přehledný systém zobrazení jednotlivých plánovaných aktivit a archív aktivit již provedených.